24.09.2023
 
קשרי תעופה: מאזן רבעון ראשון 2016

 

שירות חדשות תיירות

 

קבוצת התיירות קשרי תעופה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2016 עם צמיחה בהכנסות ושיפור בפרמטרים המשמעותיים.

הכנסות החברה ברבעון הראשון  עלו בכ-42% לכ-18.4 מיליון דולר, לעומת כ-13 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מגידול במספר הנוסעים שטסו באמצעות החברה. 

הרווח הגולמי של החברה ברבעון הראשון עלה בכ-53% והסתכם בכ-2.3 מיליון דולר, לעומת כ-1.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. יצויין, כי הרווחיות הגולמית עלתה לכ-12.5%, לעומת כ-11.5% בתקופה המקבילה אשתקד. 

ההפסד התפעולי של החברה ברבעון הראשון רשם שיפור  לכ-1.2 מיליון דולר, לעומת כ-1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה סיימה את הרבעון  הראשון בהפסד של כ-782 אלף דולר, לעומת כ-1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הונה העצמי של החברה עלה לכתשעה מיליון דולר, בהשוואה לכ-8.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעקבות שיפור בתוצאות הקבוצה בשנת 2015, ולמרות דיבידנד בהיקף של כ-1.8 מיליון דולר שחלקה החברה בחודש דצמבר 2015.

22/05/2016